vidare

Foto Lisa Larsdotter Petersson

VIDARE är en dans & musik föreställningsserie presenterad på flera scener under 2024 (in English below)


VIDARE bjuder duettföreställningar mellan utvalda artister där rörelse, dans interagerar med musik, röst och sång. Speciell energi skimrar när dansare och musiker genom personlig och gemensam vilja, sinne, intellekt och lyhördhet samverkar likt ett kretslopp. Scenkonstformen Improvisation ger mångfacetterat uttryck och sceniska resor. Fantasieggande poetiska och kanske också universella inslag är öppna för personlig tolkning.

Hanna Tolf


Aloun Marchal


Foto

Lisa Larsdotter Petersson

VIDARE Akt 1 & Akt 2, Högsbo Kyrka Göteborg, 10 mars kl. 17.00/fri entré.


Akt 1  Hanna Tolf och Aloun Marchal bygger en stark samhörighet både i det fysiska rummet och ljudrummet, vare sig de är åtskilda, tysta eller tittar på varandra. De följer sina individuella vägar i nuet och skapar en kontrasterad resa av rörelser och ljud som delas med publiken.


Akt 2  Bios betyder liv och Topos betyder plats, ett ekosystem av bestämt slag kallas Biotop. I duett av Lisa Larsdotter Petersson/Henrik Wartel utspelar sig flera uttryckssätt simultant. Här dyker artisterna ut i scenisk eskapad där kompositionen härbärgerar såväl humor och allvar som estetiska infall och fiaskon.

Henrik Wartel


Lisa Lardotter Petersson


Foto

Mireille Leblanc

VIDARE fortsätter till hösten/Duettföreställningar av olika artister/Uppdateras här löpande.


VIDARE Akt 3 & Akt 4, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen Mölnlycke, 11 september kl. 18.00/fri entré.


VIDARE Akt 5 & Akt 6, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallan Mölnlycke, 12 september kl. 10.30/förbokad.


VIDARE Akt 7 & Akt 8 & Akt 9, Finnekumla Dans & Konstscen, 28 september/fri entré.


VIDARE Akt 10 & Akt 11, Gatenhielmska Huset/stora salongen Göteborg, 5 oktober/fri entré.


VIDARE Akt 12 & Akt 13, Galleri Tranemo Konstnärsgrupp Tranemo, 11 oktober/fri entré.


VIDARE Akt 14 & Akt 15, Bubblan Göteborg, 12 oktober.


Begränsat antal platser/varierade scener/kom i tid.Scen, bild -konstnär Lisa Larsdotter Petersson är, såväl VIDARE-artist som initiativtagare/Isabel Lagos och Jannine Rivel assisterar. VIDARE ges med stöd från Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan/Högsbo församling, Kultur Härryda/Härryda kommun och Hulebäcksgymnasiet. VIDARE/Lisa Larsdotter Petersson i samverkan med Högsbo Kyrka, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen, Finnekumla Dans och Konstscen, Tranemo Konstnärsgrupp, Tranemo Kommun, Gatenhielmska Huset, Bubblan, Hulebäcksgymnasiet, Mer Dans åt Folket, VARIA Improvisationsfestival, Isabel Lagos, Jannine Rivel, Benedikte Esperi och artisterna.

VIDARE Act 1 & Act 2, Högsbo Church Gothenburg, Sweden 10 mars kl. 17.00/fri entré.


Act 1  Hanna Tolf and Aloun Marchal build a strong togetherness both in the physical space and the sound-space, whether they are apart, silent or looking at each other. Following their individual paths in the now, they create a contrasted journey of movements and sounds to be shared with the audience.


Act 2  Bios means life, Topos means place - an ecosystem of a certain kind is called Biotope. In duet by Lisa Larsdotter Petersson/Henrik Wartel, several modes of expression take place simultaneously. The artists leap into scenic escapade where composition harbors humor, seriousness as well as aesthetic whim and fiasco.

VIDARE is a dance & music performance series presented in 2024.

 

VIDARE offers duet performances between selected artists where movement, dance interact with music, voice and song. Special energy shimmers when dancers and musicians through personal and joint will, mind, intellect and sensitivity work together like a cycle. The performance art form Improvisation provides multifaceted expression and scenic journeys. Imaginatively poetic and perhaps also universal elements are open to personal interpretation.

IMPROVISATION FESTIVAL

VARIA

Program med reservation för ändring / Program with recervation for change.

VIDARE continues in the autumn/Duet performances by various artists/Updated here continuously.


VIDARE Act 3 & Act 4, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen Mölnlycke, 11 September kl. 18.00/free entrance.


VIDARE Act 5 & Act 6, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallan Mölnlycke, 12 September kl. 10.30/pre-booked.


VIDARE Act 7 & Act 8 & Akt 9, Finnekumla Dans & Konstscen, 28 september/free entrance.


VIDARE Act 10 & Act 11, Gatenhielmska Huset/stora salongen Göteborg, 5 oktober/free entrance.


VIDARE Act 11 & Act 13, Galleri Tranemo Konstnärsgrupp Tranemo, 11 oktober/free entrance.


VIDARE Act 14 & Act 15, Bubblan Göteborg, 12 oktober.


Limited seats/varied stage-rooms/arrive on time.Performance, visual artist Lisa Larsdotter Petersson is both VIDARE artist and initiator/Isabel Lagos and Jannine Rivel assist. VIDARE is provided with support from the Västra Götaland region, the Church of Sweden/Högsbo parish, Kultur Härryda/Härryda kommun and Hulebäcksgymnasiet. VIDARE/Lisa Larsdotter Petersson in collaboration with Högsbo Church, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen, Finnekumla Dans och Konstscen, Tranemo Konstnärsgrupp, Tranemo Kommun, Gatenhielmska Huset, Bubblan, Hulebäcksgymnasiet, Mer Dans åt Folket, VARIA Improvisation Festival, Isabel Lagos, Jannine Rivel, Benedikte Esperi and the artists.