vidare

Foto Lisa Larsdotter Petersson

VIDARE, Dans och Musik genom ögonblick (in English below)


Duettföreställningar av utvalda artister.

Rörelse, musik, sång och röst i nära samverkan.

Fantasieggande upplevelser öppna för personlig tolkning.

 

Igenom skärpt vilja, sinne, intellekt och lyhördhet kommunicerar dansaren och musikern likt ett kretslopp. Scenkonstformen Improvisation bjuder mångskiftande uttryck.

 

Scener utgör, snarare än traditionell, både miljö och rum där varierad karaktär blir medskapande.

Scenerna gästas av duo-par inviterade för sina speciella samarbeten.

Tolv artister medverkar i VIDARE under hösten, några av dem gästar en scen och andra flera.

 

Välkommen på äventyrslystna sceniska resor.


Uppdatering av all VIDARE info i början av augusti.

VIDARE program


VIDARE Akt 3 & Akt 4, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen Mölnlycke, 11 september kl 18.00


VIDARE Akt 5 & Akt 6, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen Mölnlycke, 12 september kl 10.30 (förbokad)


VIDARE Akt 7 & Akt 8 & Akt 9, Finnekumla Dans och Konstscen, Vegby Ulricehamn, 28 september kl 16.00


VIDARE Akt 10 & Akt 11, Gathenhielmska Huset/stora salongen Göteborg, 5 oktober kl 19.00


VIDARE Akt 12 & Akt 13, Tranemo Konstnärsgrupp Tranemo, 11 oktober kl 18.00


VIDARE Akt 14 & Akt 15, Gathenhielmska Huset/stora salongen Göteborg, 12 oktober kl 19.00


Fri entré/scener med begränsat antal platser, fördel att boka: vidare24(a)gmail.comScen, bild -konstnär Lisa Larsdotter Petersson är, såväl VIDARE-artist som initiativtagare/Isabel Lagos och Jannine Rivel assisterar. VIDARE ges med stöd från Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan/Högsbo församling, Kultur Härryda/Härryda kommun och Hulebäcksgymnasiet. VIDARE/Lisa Larsdotter Petersson i samverkan med Högsbo Kyrka, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen, Finnekumla Dans och Konstscen, Tranemo Konstnärsgrupp, Tranemo Kommun, Gathenhielmska Huset, Hulebäcksgymnasiet, Mer Dans åt Folket, VARIA Improvisationsfestival, Isabel Lagos, Jannine Rivel, Benedikte Esperi, artisterna m.fl.

VIDARE, Dance and Music through moments


Duet performances by selected artists.
Movement, music, song and voice in close collaboration.
Imaginative experiences open to personal interpretation.


Through sharpened will, mind, intellect and sensitivity, the dancer and the musician communicate like a cycle. Performance Improvisation offers diverse expressions.


Stages constitute, rather than traditional, both environment and space where varied characters become co-creators.

The stages are visited by duo couples invited for their special collaborations.

Twelve artists participate in VIDARE during the autumn, some of them guest on one stage and others at several.


Welcome to adventurous scenic journeys.


All VIDARE info in early August.

VIDARE Program


VIDARE Act 3 & Act 4, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen Mölnlycke, 11 September at 18.00


VIDARE Act 5 & Act 6, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen Mölnlycke, 12 September at 10.30 (pre-booked)


VIDARE Act 7 & Act 8 & Akt 9, Finnekumla Dans och Konstscen Vegby Ulricehamn, 28 September at 16.00


VIDARE Act 10 & Act 11, Gathenhielmska Huset/stora salongen Göteborg, 5 October at 19.00


VIDARE Act 11 & Act 13, Tranemo Konstnärsgrupp Tranemo, 11 October at 18.00


VIDARE Act 14 & Act 15, Gathenhielmska Huset/stora salongen Göteborg, 12 October at 19.00


Free entrance/limited seats avilable/nice to book: vidare24(a)gmail.comPerformance, visual artist Lisa Larsdotter Petersson is both VIDARE artist and initiator/Isabel Lagos and Jannine Rivel assist. VIDARE is provided with support from the Västra Götaland region, the Church of Sweden/Högsbo parish, Kultur Härryda/Härryda kommun and Hulebäcksgymnasiet. VIDARE/Lisa Larsdotter Petersson in collaboration with Högsbo Church, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen, Finnekumla Dans och Konstscen, Tranemo Konstnärsgrupp, Tranemo Kommun, Gathenhielmska Huset, Hulebäcksgymnasiet, Mer Dans åt Folket, VARIA Improvisation Festival, Isabel Lagos, Jannine Rivel, Benedikte Esperi, the artists etc.

IMPROVISATION FESTIVAL

VARIA

Program med reservation för ändring / Program with recervation for change.