news more info

LISA LARSDOTTER PETERSSON©

Solo 2018 - Performance Improvisation, Soloföreställningar i Göteborg (in English below)

 

Lisa Larsdotter Petersson och Maria Mebius-Schröder arbetar med improvisation som självständig scenkonstform.

Artisternas solon presenteras i en mix av dans och rörelse, ljud och språk.

Föreställningarna tar avstamp i nuet och skapandet sker utifrån improvisatörernas lekfullhet och känsla för äventyrlig komposition.

 

Solo 2018 inviterar under vår och höst till en serie solon på olika scener.

 

Info om föreställningar höst 2018 kommer i augusti.

 

 

Lisa Larsdotter Petersson är scen och bild -konstnär. Hon arbetar sceniskt i varierade former och driver multidisciplinära projekt inom improvisation där Improvisationsfestivalen VARIA ingår. Lisa är en allvarlig, humoristisk artist som använder rörelse, ljud, ord bistådd av det oförutsägbara och det uppenbara.

 

Maria Mebius-Schröder är dansare, improvisatör och koreograf i Sverige och internationellt. Hon har sedan trettio år turnerat och samarbetat både med musiker, dansare och bildkonstnärer. I soloimprovisation intresserar sig Maria för de oväntade ögonblicken där ljud, rytm och rörelse utvecklar varandra i ett musikaliskt förlopp.

 

Välkommen till Solo 2018 - Performance Improvisation

 

 

Solo 2018 - Performance Improvisation har stöd av Göteborgs Stad Kultur, aprilföreställningar samarrangeras med VARIA18 SHORT CUT.

VARIA2018 har stöd från Göteborgs Stad Kultur.

Tack till Teater Uno, volontärer.

Lisa Larsdotter Petersson, foto Karl Petersson© Maria Mebius-Schröder, foto Karl Petersson©

Solo 2018 - Performance Improvisation, solo performances in Gothenburg, Sweden

 

Maria Mebius-Schröder and Lisa Larsdotter Petersson is working with improvisation as independent art-form. The artist´s present solos in a mix of dance and movement, sound and language.

The performances take place in the present, the creation evolves from the improviser´s playfulness and sense for adventurous composition.

 

Solo 2018 this spring & autumn introduce a series of solos at different venues.

 

Info about performances this autumn here in August.

 

 

Maria Mebius-Schröder is dancer, improviser and choreographer in Sweden and internationally.

For thirty years she has been touring and collaborating with musicians, dancers and visual artists.

In solo improvisation Maria´s interest is the unexpected moments where sound, rhythm and movement together are developed in a musical process.

Lisa Larsdotter Petersson is performance and visual -artist. She works scenically in varied forms and runs multidisciplinary projects based on improvisation, one example is the Improvisation Festival VARIA. She is a serious, humorous artist who uses movement, sounds, words assisted by the unpredictable and the obvious.

 

Welcome to Solo 2018 - Performance Improvisation

 

 

Solo 2018 - Performance Improvisation is supported by Gothenburg City Culture, April performance is co-arranged with VARIA18 SHORT CUT.

VARIA2018 is supported by Gothenburg City Culture.

Thanks to Teater Uno, Volunteers.